Dotácie

Schválené dotácie

Zadávateľ zákazky: OIL JPM, s.r.o.;

Názov zákazky: Inováciou pivovaru na dosiahnutie automatickej regulácie procesu varenia piva a digitalizácie;

Stručný opis zákazky: Predmetom nákupu je obstaranie inovatívnej technológie do výrobne piva, kde zákazka sa delí na 3 logické celky.

Logický celok č. 1 – Technológia šrotovného hospodárstva – jedná sa o ucelenú linku podľa technickej špecifikácie

Logický celok č.2 – Technológia automatizácie a intenzifikácie pivovaru – technológia sa skladá z nasledovných zariadení: mladinová nádoba 1ks, automatizácia pivovaru – 1ks, cylindrické tanky 40 hl – 7 ks a 80 hl – 3ks, chladiaci systém pre chladenie CK tankov,- 1 ks, potrubie, potrubné pripojenie, centrálny riadeiaci systém -1 ks, extraktor na chmeľ – 1ks, zachytávanie CO2 – 1ks,  elektro časť, rmutový kotol – 1ks, chladič na vírivú kaďu – 1ks, filter na pivo 1ks, úpravňa vody 1ks, scedzovacia kaďa 1ks, vyvíjač pary 1ks, vírivá kaďa 1ks

Logický celok č.3 – Technológia plnenia piva do fliaš- pozostáva z plniacej linky 1 ks a etiketovacieho stroja 1ks.

Technická  špecifikácia zariadení a technológií je súčasťou súťažných podkladov s názvom Kúpna Zmluva- Príloha č.1.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.oiljpm.sk/dotacie/ .

Lehota na predkladanie ponúk: do 19.11.2020, 10:00 hod.

Výzva na predloženie cenových ponúk

Návrh Zmluvy_časť č.2

Návrh Zmluvy_časť č.1

Návrh Zmluvy_časť č.3

Kúpna Zmluva_Príloha č. 1

Kúpna Zmluva_Príloha č. 2

Kúpna zmluva – Príloha č. 3

Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu trhu.pdf

6.4.2021

 

Prijímateľ:                                                         OIL JPM, s.r.o.
Sídlo:                                                                  Hodonínska cesta, Holíč 908 51

 

IČO:                                                                     31 644 945

Kód projektu:                                                   310041P399

 

Názov projektu:                                              Zníženie energetickej náročnosti v podniku
OIL JPM, s.r.o.

Výška finančného príspevku:                    maximálna výška NFP:                     107 051,63 EUR

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti v podniku OIL JPM, s.r.o.. Špecifickými cieľmi projektu sú: zníženie tepelných strát, zníženie nákladov na vykurovanie, úspora energie, zníženie environmentálneho zaťaženia, zabezpečenie vhodnej teploty pracovného prostredia, modernizácia podniku. Realizáciou opatrení dôjde podľa výpočtov z energetického auditu k značnému zníženiu spotreby energií vzhľadom k energetickej a ekonomickej úspore prevádzkových nákladov.

 Miesto realizácie projektu:                        Holíč

 Poskytovateľ:                                                  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

Kód výzvy:                                                       OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Operačný program:                                      Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:                        Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                                                   4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita:                                      4.2. Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch

Špecifický cieľ:                                                 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

 

www.op-kzp.sk

Obstarávateľ: OIL JPM, s.r.o.;

Názov zákazky: ZMENA ZDROJA TEPLA – ČERPACIA STANICA SKALICA ;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je riešenie zmeny zdroja tepla pre objekt čerpacej stanice OIL JPM Skalica. V rámci zníženia energetickej náročnosti budovy sa vychádza z doporučení z energetického auditu pre budovu ČS vypracovaného f. alt-energie, s.r.o. – Ing. Skočík(tvorí prílohu Súťažných podkladov). Stavebné práce budú vykonané na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na tu:

Príloha č.1_PD

Príloha č. 1a_EA_OIL JPM Čerpacia stanica

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2a_Výkaz výmer

Príloha č. 3 Návrh zmluvy – Zmluva o dielo

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie

Zmluva o dielo – Príloha č. 2 Podmienky využita subdodávateľov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Lehota na predkladanie ponúk: do 06.09.2021, 10:00 hod.

Zverejnené v Holíči dňa 17.8.2021

Záznam z vyhodnotenia ponúk

Záznam z vyhodnotenia ponúk

 

Obstarávateľ: OIL JPM, s.r.o.;

Názov zákazky: ZMENA ZDROJA TEPLA – ČERPACIA STANICA SKALICA ;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je riešenie zmeny zdroja tepla pre objekt čerpacej stanice OIL JPM Skalica. V rámci zníženia energetickej náročnosti budovy sa vychádza z doporučení z energetického auditu pre budovu ČS vypracovaného f. alt-energie, s.r.o. – Ing. Skočík(tvorí prílohu Súťažných podkladov). Stavebné práce budú vykonané na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na tu:

Príloha č.1_PD

Príloha č. 1a_EA_OIL JPM Čerpacia stanica

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2a_Výkaz výmer

Príloha č. 3 Návrh zmluvy – Zmluva o dielo

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie

Zmluva o dielo – Príloha č. 2 Podmienky využita subdodávateľov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Lehota na predkladanie ponúk: do 06.09.2021, 10:00 hod.

Zverejnené v Holíči dňa 17.8.2021

Záznam z vyhodnotenia ponúk

Záznam z vyhodnotenia ponúk