Vernostná karta

oiljpm (26)

Vernostná karta

Vernostný/bodový program Oilka

Oilka je inovatívny vernostný/bodový program, ktorý prináša maximálnu výhodu každému svojmu zákazníkovi. S Oilka bodovým programom získavajú členovia exkluzívne výhody a odmeny pri každom nákupe paliva na benzinových pumpách Oilka.
 • Vernostnú kartu si môže založiť každý zákazník na ktorejkoľvek čerpacej stanici Oilka. Vybavenie karty je na počkanie a aktívna sa stáva okamžite.
 • Body na kartu sa pripisujú po každom nákupe. Štandardné pripisovanie bodov je za každé utratené 1€, získa zákazník 1bod. Pri palivách sa body pripisujú za každý liter paliva, pri štandardných palivách (nat95, D55+) je to 1bod za 1liter. Pri prémiových palivách (N100, D60+) je to 3body za 1liter paliva.
 • Pri každej platbe stačí kartu predložiť vernostnú kartu obsluhe a automaticky sa na kartu pripíšu body. Vernostné body sa dajú pripísať aj dodatočne, stačí mať pokladničný blok a poznať aspoň číslo vašej karty.
 • Okamžitá zľava na kávu pri pokladni 0,20€.
 • Výmena bodov za tovar. U každého tovaru ktorý sa dá vymeniť za body je na cenovke aj bodová hodnota daného tovaru. Za túto hodnotu sa dá tovar zakúpiť. Výnimku tvoria cigarety.
 • Na ČS Oilka Skalica sa dajú body vymeniť za auto umývačku.
 • Tým najvernejším (10 000+ bodov) ponúkame možnosť výmeny bodov aj za tovar, ktorý bežne v ponuke nemáme. Napríklad: TV, herná konzola, telefón... tieto špeciálne ceny riešime individuálne po telefonickej alebo e-mailovej komunikácii.

Kontaktná osoba:

Marek Mlčúch
+421 940 785 500
marek@oiljpm.sk

 1. Vernostný program

Vernostný program je program (ďalej len ako „program“) prevádzkovaný́ spoločnosťou OIL JPM s.r.o., Hodonínska cesta, 90851 Holíč, IČO: 31644945 (ďalej len ako „spoločnosť“) Členstvo v programe vytvára pre zákazníka možnosť na základe evidovaných maloobchodných nákupov v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako „VOP“) vybrať si z viacerých foriem odmeny.

 1. Vernostná karta

Spoločnosť vystavuje zákazníkovi vernostnú kartu (ďalej len ako „karta“) za účelom preukázania členstva v programe. Karta je majetkom spoločnosti a jej oprávneným držiteľom a užívateľom je výhradne zákazník, ktorému bola na základe vyplnenia prihlášky vydaná. Používanie karty nesmie byť v rozpore s týmito VOP a dobrými mravmi, so zásadou ochrany poctivého obchodného styku a účelom, na ktorý́ je karta vydaná. Za používanie karty plne zodpovedá zákazník. Je povinný́ chrániť ju pred poškodením, stratou alebo odcudzením. Zákazník taktiež znáša prípadné následky za používanie karty spôsobom, ktorý́ je v rozpore s týmito VOP. Platnosť karty nie je časovo obmedzená. Spoločnosť si vyhradzuje právo v primeranom časovom predstihu, najmenej však 1 kalendárny mesiac vopred vyhlásiť podmienky ukončenia platnosti kariet alebo ich výmeny.

 

 1. Členstvo v programe

Členom môže byť len občan nad 18 rokov. Podmienkou nadobudnutia členstva je:

Riadne a pravdivé vyplnenie prihlášky. Podpisom súhlasí s VOP programu, ktoré sú dostupné na www.oilka.sk alebo na ktorejkoľvek prevádzke ČS OIL JPM. Na základe odovzdanej prihlášky obsluha vydá zákazníkovi kartu a zákazník si môže okamžite začať zbierať vernostné body (ďalej len „body“) za nákupy zrealizované na ČS OIL JPM/Oilka. Spoločnosť zabezpečí priradenie osobných údajov ku kontu zákazníka do 30 dní od odovzdania prihlášky na ČS OIL JPM. Rozsah poskytnutých osobných údajov je na vôli zákazníka, minimálne však v rozsahu Meno a Priezvisko. Ak však nebudú vyplnené potrebné údaje na identifikáciu osoby zákazníka, berie na seba riziko straty bodov v prípade straty karty, jej odcudzenia alebo zneužitia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Osobné údaje členov programu

Za účelom zaevidovania a členstva zákazníka programe spoločnosť eviduje osobné údaje v internom systéme, ich rozsah závisí od poskytnutia údajov zákazníkom v rozsahu: meno – priezvisko – dátum narodenia – adresa bydliska – mobilné telefónne číslo – e-mailová adresu, ktorý́ je primeraný́ danému účelu a rozsahu spracovania. Osobné údaje oznamuje zákazník spoločnosti v prihláške. Prevzatím osobných údajov uvedených v prihláške sa spoločnosť zaväzuje chrániť ich v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa k ochrane osobných údajov. Spoločnosť sa zaväzuje všetky osobné údaje a informácie uvedené v prihláške, ako aj údaje získané počas trvania členstva použiť výhradne v rámci činnosti programu. Odovzdaním vyplnenej a podpísanej prihlášky je týmto zákazník informovaný o tom, že jeho osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania jeho členstva v programe a ďalej uchovávané ešte 3 roky po skončení členstva. Člen programu je povinný́ bezodkladne oznámiť na ktorejkoľvek ČS OIL JPM každú zmenu tykajúcu sa jeho osobných údajov uvedených v prihláške. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov. Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

S cieľom podpory maloobchodného obratu a zvyšovania kvality poskytovaných služieb spoločnosť zasiela marketingové ponuky, vrátane informovania o existujúcich zľavách a možných benefitoch na základe Vašich osobných preferencií. V prípade, že si neželáte, aby Vaše osobné údaje boli spracúvané na priamy marketing, neuvádzajte pri registrácii tieto údaje.

Ak chcete dodatočne také spracúvanie namietať, môžete tak učiniť telefonicky na čísle 0346647381, mailom na oiljpm@oiljpm.sk alebo písomne na adresu Zodpovednej osoby.

Zodpovedná osoba- Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Mail: oiljpm@oiljpm.sk

Korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba GDPR, OIL JPM s.r.o., Hodonínska cesta, 90851 Holíč

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov  spoločnosť  ako prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. 

Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

 

 

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.  tel. číslo: +421 2 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom  Zodpovednej osoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Používanie karty a pripočítavanie bodov

Pre pripočítanie bodov na kartu je potrebné predložiť kartu obsluhe vopred, ešte pred úhradou nákupu. V prípade nepredloženia karty pred zaplatením nákupu nárok na pripočítanie bodov za daný́ nákup zaniká. Pripočítanie bodov za nákup iného zákazníka sa považuje za závažné porušenie týchto VOP s možnými následkami v zmysle bodu 12. týchto VOP.

 

 1. Pravidlá pre pripočítavanie bodov

Základné pravidlá:

za každý́ liter PHM s výnimkou prémiových PHM sa prideľuje 1 bod;

za každý́ liter prémiových palív sa prideľujú 2 body;

za každé 1,- eur nákupu (vrátane DPH) nepalivového tovaru a služieb s výnimkou mincových automatov, diaľničných známok, telefónnych kariet, alkoholu a tabakových výrobkov sa prideľuje 1 bod;

prémiovým palivom sa rozumie produkt „Diesel 60+“ a „Natural 100 Power+“

 

 1. Odmeny za maloobchodné nákupy

Každých 100 bodov predstavuje 1€ nákupnej sily využiteľnej v predajni spoločnosti, s výnimkou tovarov za ktoré sa body nepripočítavajú podľa bodu 6.

Spoločnosť pravidelne zvýhodňuje nákup konkrétnych položiek ktoré majú výhodnejšiu bodovú hodnotu ako 100 bodov za 1€ nákupu.

 

 1. Platnosť bodov

Platnosť bodov je tri roky. Po uplynutí tejto doby strácajú body platnosť a nie je možné ich uplatniť. Body sa automaticky uplatňujú od najstarších. Deaktivácia bodov sa vykonáva vždy k 31.12. toho roka, v ktorom uplynuli tri roky od ich pripočítania na kartu zákazníka.

 

 1. Strata a nefunkčnosť karty

Stratu alebo nefunkčnosť karty je zákazník povinný́ nahlásiť bez zbytočného odkladu. V prípade že zákazník pri registrácii stratenej karty uviedol všetky potrebné identifikačné údaje, budú mu body z tejto karty pripísané na novú kartu po uplynutí 30 dní od nahlásenia straty karty.

 

 1. Reklamácie pripočítavania bodov

Reklamácie nepripočítania bodov zákazník uplatňuje písomne na čerpacej stanici spoločnosti alebo mailom na oiljpm@oiljpm.sk, prípadne ústne ak to je vzhľadom na prevádzkovú kapacitu možné.

 1. Ukončenie členstva vo vernostnom programe

Ukončením členstva vo vernostnom programe stráca zákazník právo využívať všetky výhody plynúce z členstva, vrátane prípadnej spotreby zostatku bodov evidovaných na jeho karte. K ukončeniu členstva môže dôjsť nasledovnými spôsobmi:

 

 • ukončením členstva zo strany zákazníka;
 • smrťou zákazníka alebo jeho prehlásením za mŕtveho;
 • dlhodobou pasivitou zákazníka, tzn. keď spoločnosť na kartu zákazníka neeviduje pripočítanie bodov za nákup v zmysle týchto VOP po dobu jedného kalendárneho roka;
 • jednostranným rozhodnutím spoločnosti v prípade zistenia závažného porušovania týchto VOP zo strany zákazníka, pričom za závažné porušovanie sa považuje aj opakované menej závažné porušenie týchto VOP.

 

 1. Porušovanie VOP

Spoločnosť je oprávnená v prípade podozrenia z porušovania VOP, najmä pri podozrení zo získavania bodov v rozpore so VOP, so zásadami poctivého obchodného styku a v rozpore s účelom, na ktorý je karta vydaná, zaradiť kartu na blokačnú listinu a preverovať okolnosti používania karty.

 

 1. Platnosť a účinnosť VOP

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 12.02.2021.